ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

TIMEO HOMINEM UNIUS LIBRI


ΜΑΘΗΜΑ 45: ΛΕΞΙΚΑ στο διαδίκτυο του
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τριανταφυλλίδης On-line
ΤΑΞΗ:
ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Νίνος
ΠΕ06, RSA Dip TEFL, ΜΔΕ Σπουδές στην Εκπαίδευση


1.Διδακτικός στόχος:
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ

α) να μπορούν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό λεξικό του Κόμβου
β) να γνωρίζουν το εύρος πληροφορίας που περιέχει το λήμμα
·

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
· χρήση Νέων Τεχνολογιών
· χρήση λεξικών

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ
· να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο χωρίς τεχνοφοβία
· να μη βαριούνται να ψάχνουν μια λέξη

2. Γενικότερος σκοπός:
α) γνωριμία με τα λεξικά του κόμβου
β) επίγνωση του πλούτου πληροφοριών του λήμματος

3 Χαρακτηριστικά μαθητών. Προϋπάρχουσα γνώση.:
μπορεί να έχουν ξαναχρησιμοποιήσει λεξικό, αλλά συνήθως μόνο για ερμηνευτικές / ορθογραφικές πληροφορίες

4.Διδακτική προσέγγιση:


5.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις:
φωτοτυπίες με ασκήσεις
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο
προβολέας δεδομένων
τερματικά για εξάσκηση των μαθητών
τετράδια για σημειώσεις
6. Σύντομη περιγραφή:

7. Δομή μαθήματος:
· Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας
Τι λεξικά χρησιμοποιούν οι μαθητές;
Για ποιο λόγο;
Γιατί (κάποιοι απ΄ αυτούς) δε χρησιμοποιούν λεξικά;
Τι είναι τα ηλεκτρονικά λεξικά;
Παρουσίαση του λεξικού Τριανταφυλλίδη http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm
Επίδειξη του τρόπου χρήσης με ερώτηση 1 του φύλλου εργασίας
(ειδικά το σύμβολο % μετά από τμήμα λέξης)
4 μαθητές βρίσκουν από μία ερώτηση (2-5) του φύλλου εργασίας
οι υπόλοιποι μαθητές χρησιμοποιούν τη φωτοτυπία με αποσπάσματα από τα λήμματα που χρειάζονται για την άσκηση 1 & 2 και ελέγχουν τις απαντήσεις των μαθητών που χειρίζονται τα τερματικά


· ΘΥΜΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ!


· Δραστηριότητες μαθητών
Τι άλλες πληροφορίες μας παρέχει το λεξικό;
Π.χ. ετυμολογία

· Αξιολόγηση μαθητών

7. Λέξεις κλειδιά:
ηλεκτρονικά λεξικά, διαδίκτυο, public domain,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΕΓ)

8. Προβλήματα:

9. FOLLOW-UP:
οι μαθητές επινοούν μία ερώτηση
και τροφοδοτούν νέο φύλλο εργασίας, το οποίο αναρτάται στο διαδίκτρυο
αφού συμβουλευτούν τις λεπτομερείς οδηγίες
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
σ. ιγ έως γξ
της εισαγωγής του
ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Μπορούν επίσης να λύσουν τις ασκήσεις στην η-τάξη του ΠΣΔ
http://eclass.sch.gr/courses/G666117/

10. Βιβλιογραφία για το θέμα « »:12 Χρήσιμες ιστοσελίδες
Τριανταφυλλίδης On-Line
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
http://www.pi-schools.gr/hdtc/material/material.htm

η-τάξη ΠΣΔ
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ (G666117)
http://eclass.sch.gr/courses/G666117/
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΛΕΞΙΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ [άσκηση 1]
Τριανταφυλλίδης On-Line
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm


1. τι σημαίνει η φράση «θεωρία επισκόπου και καρδία μυλωνά»;
(δες τις σημασίες της λέξης «θεωρία»)
ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ


2. Ποια είναι η παθητική μετοχή του ρήματος «συντρίβω»;
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ


3. Πώς προφέρεται η λέξη «βαγκονλί»;
(δες τους τόνους στην προφορά της)
ΠΡΟΦΟΡΑ


4. Υπάρχει ελληνική λέξη για το «φαξ»;
ΣΥΝΩΝΥΜΑ

5. Τι είναι το «φαρί»;
ΣΗΜΑΣΙΑΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΛΕΞΙΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ [άσκηση 2]
Τριανταφυλλίδης On-Line
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm


1. Πόσες σημασίες έχει η λέξη «ρόκα»
ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ

2. Πώς σχηματίζεται η γενική ενικού του επιθέτου «ευφυής»;
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
(χρησιμοποίησε το κλιτικό παράδειγμα)

3. Ποιο είναι σωστό: «τσατίζω» ή «τσαντίζω»;
ΠΡΟΦΟΡΑ/ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

4. Βρες δυο συνώνυμα της λέξης «γλωσσοκοπάνα».
ΣΥΝΩΝΥΜΑ

5. Τι σημαίνει «ταγή»;
ΣΗΜΑΣΙΑ

6. Από ποια γλώσσα προέρχεται η λέξη «τσάρος»;
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ