ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Περιέχει σχέδια μαθημάτων που δοκιμάστηκαν στη σχολική βιβλιοθήκη
με χρήση της συλλογής της & πηγών από το διαδίκτυο.

Είναι ευνόητο πως κάθε σχέδιο μαθήματος μπορεί να χρειάζεται προσαρμογή
στις εκάστοτε ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευομένων.

Όλα τα περιεχόμενα εκδίδονται υπό την άδεια
CREATIVE COMMONS 3.0
Παρακαλώ διαβάστε την.